BDDK'dan yönetmelik değişikliği

BDDK'dan yönetmelik değişikliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar belirleyen yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

İSTANBUL 

BDDK'nın "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre yönetmelikte tanımların yer aldığı 3'üncü maddede değişiklik yapılarak tahmini kâr tanımı eklendi. Mevduat ve katılım fonu kabulünü esaslarının belirlendiği 4'üncü madde değişiklik yapıldı.

Yönetmelikte katılım fonuna ilişkin esasların belirlendiği 6'ncı maddede de değişikliğe gidildi.

Özel fon havuzları oluşturulmasına ilişkin detayların yer aldığı 7'nci madde, şöyle değiştirildi:

"Katılım bankaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit edilen vade ve türlerine bağlı kalmaksızın belirli bir projenin veya yatırımın ya da bu amaçla kurulan ortaklıkların finansmanında kullanılmak üzere müstakil hesaplarda fon toplamak suretiyle vadesi bir aydan daha az olmayan özel fon havuzları oluşturabilir. Hesap sahibi ile katılım bankası arasında düzenlenecek sözleşmede, projenin veya yatırımın içeriğine, öngörülen vadesine ve tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümlerin yer alması ve projenin veya yatırımın tamamlanmasına kadar geçen süre zarfında katılım bankasının ilgili fon tutarını bu hükümler çerçevesinde kullanması zorunludur. Bu şekilde toplanan fonlara ait katılma hesapları diğer hesaplardan bağımsız olarak ayrı havuzlarda işletilir ve toplanan fonlar projenin veya yatırımın tamamlanmasına kadar geçen süre zarfında diğer fon havuzlarına aktarılamaz. Özel fon havuzları ile ilgili olarak, oluşturulmasını ve tasfiyesini izleyen 15 gün içinde Kuruma bilgi verilir. Projenin veya yatırımın öngörülen vadesinde veya hesap sahiplerinin onayının alınması ve Kuruma bilgi verilmesi şartıyla projenin veya yatırımın tamamlanmasını müteakip özel fon havuzları tasfiye edilir."

Zamanaşımı

Yönetmelikte zamanaşımına ilişkin esasların belirlendiği 8'inci maddenin 2'nci fıkrası, "Bankalar bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 250 lira ve üzerindeki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Fona devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır. Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ile tutarı 250 liranın altındaki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar şubat ayının başından itibaren bankanın kendi internet sitesinde liste halinde dört ay müddetle ilan edilir. Banka, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, şubat ayının 15 gününe kadar ülke genelinde yayım yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk 5 gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla iki gün süreyle ilan eder. İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar tarafından eşzamanlı olarak ayrıca Kuruluş Birliklerine ve Fona gönderilir. Kuruluş Birlikleri ve Fon bu listeleri mayıs ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlar." şeklinde değiştirildi.

1 Kasım 2006 tarihli 2633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlana yönetmelikte ilgili tutar 50 TL olarak belirlenmişti.

Yönetmeliğin 9'uncu 2'nci fıkrası "Ergin olmayanlar adına açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar." şeklinde değiştirilirken, aynı yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesi de yürürlükten kaldırıldı.

 

AA

Kategorideki diğer haberler