Yeni askerlik sistemi kabul edildi

Yeni askerlik sistemi kabul edildi

Asker alma Kanunu Teklifi'nin ilk 30 maddesini içeren birinci bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Yeni Askerlik sistemi  teklifinin kabul edilen maddelerine göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek  astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler  için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Teklif, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama,  sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere  yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli statülerde görev  yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleriyle TSK'ye çeşitli  statülerde katılan personelinaskerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve  bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin esas  ve usuller düzenleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanacak  düzenlemeye göre, askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına  girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayan ve 41 yaşına girdiği yılın  ocak ayının birinci gününde sona eren süreyi içeriyor.

Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay  adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek  astsubay olarak görev yapacak.

  
Yedek astsubay adayı, yapılan seçim ve sınıflandırma sonucu, yedek  astsubay statüsüne ayrılanlardan, astsubay astçavuş nasbedilinceye kadar geçen  dönemde bulunan yükümlüleri tanımlıyor.

Yedek astsubay aday adayı, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim  kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul  edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunları ile 4 yıl ve daha fazla süreli  yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi  olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olan  yükümlüleri ifade ediyor.

Askerlik çağı ve hizmet süresi

Teklife göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik  hizmeti yapmaya mecbur olacak, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay,  erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde, bu  kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına  alınmalarının esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek  astsubaylar için 12 ay olacak.

Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya  veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek. Bu şekilde  belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamayacak.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu  değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma  Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik  hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul  edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı, diğer 6  aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlerin sayı, istek, tercih  durumları ve özlük hakları, ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından  yürütülecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlere, görevlerinin devamı  süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu  hükümlerine göre harçlık ödenecek.

Yedek subay ve yedek astsubay yetiştirme süreleri Milli Savunma  Bakanlığınca belirlenecek.

Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya  kısaltılabilecek.

Kanunda tespit edilen esaslar dışında muvazzaflık hizmetini yapmadıkça  veya yapmış sayılmadıkça hiçbir yükümlü askerlik çağı dışına çıkarılamayacak.

Genelkurmay Başkanlığı, TSK'nin ihtiyaç miktarını ve tahsis oranını  Milli Savunma Bakanlığına bildirecek. Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına  göre tahsis yapılacak.

Yedek subay seçimi

4 yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun  olanlarla yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu  mezunu olanlardan, TSK'nin ihtiyaç miktarı yedek subay adayı olarak  ayrılacak.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek subay miktarından fazla olan  yükümlülerden, istekli olanlardan ihtiyaç miktarı kadarı askerlik hizmetini yedek  astsubay, diğerleri erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek subay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle  TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

Yedek astsubay seçimi

TSK'nin ihtiyacı kadar yedek astsubay adayları, 2 veya 3 yıl süreli  yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu  kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlar, 4 yıl ve daha fazla süreli  yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu  kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olanlar arasından  seçilecek.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay miktarından fazla olan  yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle  TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

Yeni askerlik sistemi teklifinin kabul edilen maddelerine göre,  istekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Milli  Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının  memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir  aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş  sayılacak.

Askeralma Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilen  maddelerine göre, istekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate  alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge  rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını silah  altına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık  temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş  sayılacak.

İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan  fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. İstekli  miktarının yararlandırılacak miktardan az olması durumunda, kura çekimi  yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilecek. Yararlanma  şartlarına haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi  tutulacak. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni  bir hak verilmeyecek.

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir  kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Bu kapsamda sevke tabi olanlardan katılmayarak bakaya kalanlar ile  aynı celpte sevke tabi tutulan emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar  katılmayanlar, kapsam dışına çıkarılarak erbaş ve er statüsünde askerlik  hizmetleri tamamlatılacak. Kapsam dışına çıkartılanlara talepleri halinde geri  ödeme yapılacak.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar,  bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya  saklı olanlar yararlanamayacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler  uygulanmayacak.

Öğretmen yükümlülere Milli Eğitim Bakanlığı ödeme yapacak

Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Milli Savunma  Bakanlığının uygun görmesi üzerine yedek subay aday adayı olarak silah altına  alınacaklardan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen mesleğini fiilen icra  edenler arasından bildirilenler temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim  Bakanlığı emrine verilecek.

Bu düzenleme uyarınca öğretmen olarak ayrılan ve göreve başlayan  yükümlülere, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda asteğmenler için tespit  edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Milli Eğitim Bakanlığınca ödenecek.  Bu yükümlüler; öğretmenlik görevleri sırasında resmi elbise giyemeyecek, emsali  yedek subaylar kadar hizmet yapacak, hizmetleri askerlik şubelerinden sevk  tarihinde başlayacak ve görev yerleri Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.

Bu kişiler hizmetleri sonunda asteğmen olarak terhis edilecek, bu  görevleri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleğiyle ilişkileri kesilenler,  kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilecek, ayrıca  Milli Eğitim Bakanlığı ile de ilişikleri kesilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilenler hakkında firar, hava  değişimi/izin tecavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya  kalmak suçlarına ilişkin kanun ile kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme  disiplinsizliklerine ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri  uygulanacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.

Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı  ile Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken belirlenecek.

Emniyet ve jandarma için silah altına alma işlemleri

Emniyet Teşkilatı kadrolarında kadro veya rütbeleriyle ilişkisi devam  eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim  kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan  askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenecek.  Emniyet Hizmetleri Sınıfında 10 yıllık hizmet süresini, kamu görevinden  sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar ise askerlik hizmetini yerine  getirmiş sayılacak.

Geçici süreli görevlendirmeler, yurt dışı misyon koruma, yurt dışında  eğitim ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler de 10 yıllık hizmet  süresinin hesabında dikkate alınacak.

10 yıllık süre, ilgili eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak  fiilen göreve başlanılan tarihte başlayacak. 10 yıllık süreyi tamamlamadan  herhangi bir nedenle Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrılan, başka kuruma  nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel, bu düzenleme  hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirecek.

Fiili askerlik hizmeti başladıktan sonra eğitim ve öğretim  kurumlarında öğrenim hakkı elde edenlerin tabi oldukları askerlik hizmet süresini  tamamlamaları gerekecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde veya Jandarma Genel  Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı adına üniversite, fakülte veya  yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenler veya bu kurumların  giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların da her  türlü askerlik işlemleri ertelenecek.

Görevlerinden ayrılan veya ilişikleri kesilen uzman jandarmaların  hizmette geçirdikleri sürelerin tamamı askerlik hizmetinden sayılacak. Sayılan  hizmet süresi, erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini karşılayanlar  askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak. Hizmet süresini karşılamayanların  eksik kalan süreleri, erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresi esas alınarak bu  düzenleme hükümlerine göre erbaş ve er olarak tamamlatılacak.

Tabip sayısı iki Bakanlıkça müşterek belirlenecek

Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca her celp veya atama  döneminde müşterek belirlenen yer ve miktarda yedek subay aday adayı olarak silah  altına alınacak tabipler, temel askerlik eğitimini takiben devlet hizmeti  yükümlülüğünü yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek ve bu yükümlülüğü  yerine getirinceye kadar geçici terhis edilecek.

Bu kişilerin her türlü özlük işleri devlet hizmeti yükümlülüğünün  devamı süresince Sağlık Bakanlığınca yürütülecek. Bunlardan usulüne uygun olarak  devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirdikleri Sağlık Bakanlığınca, Milli  Savunma Bakanlığına bildirilenler askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak ve  asteğmen olarak terhis edilecek. Sağlık Bakanlığındaki bu görevleri sırasında  usulüne göre tabiplik mesleği ile ilişkileri kesilenler kalan hizmetlerini er  olarak tamamlamak üzere Sağlık Bakanlığı ile ilişikleri kesilerek Milli Savunma  Bakanlığına bildirilecek.

Muayenelerden ücret veya katkı payı alınmayacak

Askerlik çağına gireceklerin kimlik bilgileri elektronik ortamda  İçişleri Bakanlığından alınacak. Askerlik çağına girenlerle bunlarla işleme tabi  daha yaşlı doğumluların yoklaması, her yıl 1 Ocak günü başlayacak ve o yılın 31  Aralık (dahil) gününe kadar devam edecek. Askerlik çağına girmeden önce yaşları  değişenlerin yoklamaları değişen yaşlarına göre yapılacak.

Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri, askerlik  işlemlerinde dikkate alınmayacak ancak kendi isteği dışındaki mahkeme kararına  istinaden resen yapılan yaş değişiklikleri kabul edilecek.

Yükümlülerin sağlık muayeneleri Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma  Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde  belirtilen usul ve esaslara göre yapılacak. Bu muayeneler, öncelikle yükümlünün  kayıtlı olduğu aile hekimi, yoksa müracaat ettiği askerlik şubesine en yakın  resmi sağlık kuruluşundaki hekim tarafından yapılacak. Aile hekimlerince veya  resmi sağlık kuruluşunca hakkında karar verilmeyenler, Sağlık Bakanlığınca  belirlenen en yakın yetkili sağlık kurullarına sevk edilecek.

Yapılacak sağlık muayenelerinden herhangi bir ücret veya katkı payı  alınmayacak. Yükümlüler hakkında verilecek ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi  veya "askerliğe elverişli değildir" kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye  yetkili makam, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık kuruluşunun sağlık  kurulu olacak. "Askerliğe elverişli değildir" kararlı sağlık kurulu raporları,  Milli Savunma Bakanlığının onayını müteakip kesinleşecek.

Yurt dışında yaşayan yükümlülerin sağlık muayeneleri de söz konusu  yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılacak.

Askerlik şubelerince engel durumunu bildirir geçerli sağlık raporu  olanların raporları, askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için  Bakanlığa gönderilecek.

Yoklaması yapılanlar, askerliğe elverişli olanlar, geçici rahatsızlığı  bulunanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olarak ayrılacak. Askerliğe  elverişli olmayanlar silah altına alınmayacak.

Haklarında verilen sağlık kararına itiraz edenler yeniden muayeneye  gönderilecek.

Sağlık durumlarını yurt dışında Dışişleri Bakanlığı araştıracak

Muayeneleri sonucunda tanzim edilen askerlik yükümlülüğü ile ilgili  sağlık raporları hakkında şikayet veya ihbar edilen yükümlülerin sağlık durumları  yurt içinde Sağlık Bakanlığı, yurt dışında Dışişleri Bakanlığı tarafından  araştırılacak. Araştırma sonucunda raporun gerçeği yansıtmadığına kanaat  getirilenler Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık kurullarına sevk  edilecek. Sağlık kurulları tarafından verilen raporlara göre kesin işlem  yapılacak.

Muayeneleri sonucunda tanzim edilen raporlar hakkında idarece yeniden  muayenesine lüzum görülenler, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık  kurullarına sevk edilecek. Sağlık kurulları tarafından verilen raporlara göre  kesin işlem yapılacak.

Yoklamaya tabi yükümlüler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan  kimliği, öğrenim durumlarını, varsa meslek ve niteliklerini gösterir belgeler ile  birlikte yurt içinde askerlik şubelerinde, yurt dışında elçilik veya  konsolosluklarda bizzat hazır bulunmak veya e-Devlet üzerinden bu işlemleri  tamamlamak zorunda olacak.

Yoklamaya tabi yükümlülerden yoklamada bulunamayacak derecede  hastalığı bulunanlarla tutuklu/hükümlü olanların, usulüne uygun rapor  göndermeleri ve hükümlülük veya tutukluluklarını bildirmeleri gerekecek.

Sevke tabi tutulan yükümlüler bizzat askerlik şubesinden veya e-Devlet  üzerinden sevk belgelerini alacak ve kendilerine tebliğ edilen tarihte  birliklerine katılacak.

Kategorideki diğer haberler